energimaerkning

Energimærkning Nybyg

Energimærkning af nybyggeri

 

Siden januar 2006 skal en lang række nye bygninger have foretaget en energimærkning, inden de tages i brug. Energimærkningsrapporten udarbejdes på basis af en bygningsgennemgang og en energirammeberegning. Reglerne gælder for enfamiliehuse, sommerhuse, flerfamiliehuse, bygninger til handel, service, administration og offentlige bygninger.

Læs mere om energimærkning i CB Groups Videnscenter

Reglerne gælder ikke for industri m.v. og for bygninger med et areal, der er mindre end 60 m2. Formålet med energimærkning er, at energiforbruget i nyopførte bygninger skal reduceres. Samtidig er energimærkningen en kontrol af, at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav.

 

Ejer af bygningen får – sammen med energimærket – en rapport, der beskriver bygningens energimæssige tilstand. På rapportens forside er energimærket trykt. Energimærkningen Bygherre/ejer skal sørge for, at et certificeret energimærkningsfirma udarbejder en energimærkning, når byggeriet er færdigt. Ejer skal derefter fremsende energimærkningsrapporten sammen med sin færdigmelding til kommunens tekniske forvaltning.

 

Samtidig skal der til kommunen indsendes en erklæring om, at byggeriet er opført i henhold til byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, og at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen. Registrering af energimærket Energimærkningsrapporten indberettes elektronisk til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, og opbevares her i minimum 7 år.

 

Her samles og registreres rapporterne, så informationerne kan hentes frem igen. Rapporterne vil efterhånden blive gjort tilgængelige på www.boligejer.dk. Energimærkningsfirmaet skal opbevare rapporten i mærkets gyldighedsperiode, dog minimum 7 år.

 

Husk at: Energimærkningsrapporten bør betragtes som et stykke værdipapir, der skal gemmes sammen med BBR-meddelelsen. Det er nemlig en god idé at gemme Energimærkningsrapporten. Den indeholder en grundig beskrivelse af bygningens energimæssige tilstand.

 

Den er et godt salgsargument, hvis du skal sælge eller udleje bygningen, for i rapporten kan køber eller lejer læse om de energiudgifter, der kan forventes at være i bygningen.  Samtidig giver energimærkningsrapporten nogle gode råd om, hvordan energiforbruget yderligere kan nedsættes – og ikke mindst, om hvor stor din egen investering vil være.

 

 

Energimærkning Sommerhuse

 

Som andre nye bygninger skal nyopførte sommerhuse energimærkes. Salg og udleje af sommerhuse skal ikke længere energimærkes. Det bemærkes, at sommerhuse - også nyopførte - i perioden 26. oktober 2010 til og med 31. januar 2011 har været fritaget for energimærkning. Fra 1. februar 2011 skal nyopførte sommerhuse igen energimærkes. 

 

 

Energimærkets gyldighed
 

Er energimærket udarbejdet efter 1. sept. 2006, men inden den 1. februar 2011, gælder det i 7 år. Hvis energimærket er udarbejdet efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. februar 2011, gælder energimærket i 10 år. Såfremt der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 % af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

 

Hvis bygningen sælges eller lejes ud indenfor denne periode, skal der altså ikke foretages en ny energimærkning. Energimærket mister sin gyldighed, når der ændres væsentligt på bygningens energimæssige forhold. Det kan enten være i forbindelse med:

 

1. en ombygning, der er så omfattende, at den kan sammenlignes med nybyggeri. 2. ændringer, som i væsentlig grad forringer bygningens energimæssige ydeevne.

 

 

Energimærkets betydning
 

Energimærket har forskellige værdier, afhængigt af hvor stort den pågældende bygnings energiforbrug er blevet beregnet til at være. Energimærket findes i kategorierne A, B – til G, hvor G står for meget højt energiforbrug.

 

Pr. 1. februar 2011 gælder følgende: A1 gives til en bygning, der overholder kravene til Lavenergiklasse 2015 A2 gives til en bygning, der opfylder gældende krav til nybyggeri B til G repræsenterer en graduering med højere energiforbrug end det gældende bygningsreglement. Hovedparten af de bygninger, der er bygget før april 2006 forventes at ligge i kategorierne C til G.

 

Kilde: Energitjenesten