trykproevning-af-nybyg

TÆTHEDSPRØVNING

Tæthedsprøvning af bygninger

Hvis man gerne vil spare på energien og reducere varmeregningen i ens hus eller firma domicil, så er en af de muligheder der findes, at få lavet en tæthedstest (trykprøvning). Her går vi ind og laver en tæthedsprøve, hvor vi laver en beregning af luftskiftet gennem utæthederne i bygningen. Ud fra resultatet laver vi en rapport, som beskriver hvor tæt eller utæt bygningen er. Der er forskellige krav til tætheden ved feks lavenergibygninger osv.

Læs mere om trykprøvning i CB Groups Videnscenter

Sådan foregår en tæthedsprøve

Når vi laver en tæthedsprøve, foregår det på den måde, at der midlertidig åbnes en dør i bygningen, hvor der opsættes en af vores special lavede døre som slutter fuldstændig tæt. Disse har en ventilator indbygget, som bruges til at blæse luft ind i huset, hvorved der dannes overtryk. Udstyret der bruges hedder en blowerdoor.

Overtrykket ved tæthedstesten gør, at luft trænger ud igennem utæthederne i huset. Her kan vi så lave en beregning for, hvor tæt/utæt Jeres hus er.
Hvis der konstateres store utætheder, bør I overveje at få udbedret det. Da det er en af de ting, som gør at der bruges mange flere penge på at varme huset op, end det egentlig er nødvendigt. For hvis der kan trænge masser af kold luft ind om vinteren, så vil samme mængde varme luft trænge ud.
Når vi laver en tæthedsprøve, skal der ikke tages specielle forholdsregler, i forhold til om man selv eller eventuelle husdyr skal ud. Dette er ikke nødvendigt, da en tæthedstest er fuldstændig harmløs.

SE ET EKSEMPEL PÅ EN TÆTHEDSPRØVE RAPPORT

 

Bygningsreglement omkring tæthedsmåling af nybyggerier

•         Grundkravet er jf. BR10 Kap 7.2.1 stk. 4:    1,5 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
•         Lavenergi 2015, jf. BR10 Kap. 7.2.1, stk 4:    1,0 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
•         Lavenergi 2020, jf. BR10 Kap. 7.2.5.1, stk 5:   0,5 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
 
For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 2015 0,3 l/s pr. m². og for bygningsklasse 2020 0,15 l/s pr. m² klimaskærm. Ved dokumentation af luftskiftet pr. m² klimaskærm er det ikke nødvendigt også at dokumentere luftskiftet pr. m² etageareal.
 
Prøvning af luftskiftet sker på grundlag af ”DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne. Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger. Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator”. Resultatet af tæthedsmålingen skal udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over, og undertryk.  
 
Større byggerier
Der er ingen øvre m2 grænse for, hvor mange m2 der kan sætte under tryk på samme tid.
Jf. DS/EN 13829 kan der sektionsopdeles fx i fht. brandsektioner, men det anbefales at teste bygningen som helhed, da zonetest kun i få tilfælde vil være udtryk for bygningens tæthed som helhed.  
 
Test ved zoneopdeling er aldrig en fordel, fordi resultatet altid vil blive ringere end test udført på det samlede areal.  10 ”små” test er ikke billigere end 1 stor.  
 
 

Blowerdoor test bliver udført på følgende måde:
 

En dør eller et vindue tages ud af huset og erstattes med en særlig dør eller et vindue, der er helt tætsluttende og lufttæt og

har en ventilator indbygget. Ved hjælp af ventilatoren blæser man luft ind i huset og skaber derved et overtryk inde i det.
Overtrykket gør, at luften vil trænge ud gennem sprækker og andre utætheder.


Ligeledes skabes der et undertryk, ved at suge luft ud af huset. Det vil trække luft udefra ind i huset gennem utætheder.
Ved at måle, hvor meget luft der skal blæses ind i huset pr. sekund for at holde overtrykket/undertrykket i huset konstant,
får man et mål for, hvor tæt huset er. Efterfølgende vil der blive udfærdiget et dokument der viser resultatet af testen.

 

Tæthedsprøve/trykprøvning er harmløst
 

OBS: Ved tæthedsprøve behøves der ikke gøres særlige tiltag i forhold til indbo og husdyr i boligen. Tæthedstesten foregår
ganske harmløst, og trykket der opbygges under en tæthedstest kan ikke mærkes på hverken dyr eller mennesker.
Det er ganske harmløst at opholde sig i boligenen under en tæthedsprøve.